Info om SWB-Väst

Vi har 360 betalande medlemmar uppdelat i Plus och aktiv-medlem för året 2019.  Vi välkomnar alltid fler medlemmar till föreningen och att delata i dom aktiviteter och arrangemang vi anordnar.  

Styrelse

Ordförande:
Harald Prince
Gunneröd 736
47291 Stillingsön
0768-845780
rubignon@gmail.com

Sekreterare:
Erica Borssén Berglund
Årbol 5 B
464 95 Dalskog
073-9924947
vilottie@gmail.com

Kassör:

Pia Axelsson

Ledamot:
Lena Borssén
Uleberg 335
464 65 Brålanda
0521-322 13, 0708-316200, 0703-162501
lena.borssen@folksam.se

Ledamot:
Britt-Inger Ivarsson
Olseängen 20
442 42 Kungälv
0702-022135

Ledamot:
Ulrika Jussila
Ulvstorp 240
449 90 Nol
070-8364064
ulrika.jussila@live.se

Ledamot: 
Maria Gille
Hova 406
451 91 Uddevalla
070-6377810
mariagille@live.se

Ledamot: 
Sopheia Kullgren
Anders Knapes Väg 5B
451 43 Uddevalla
sopheia@sktech.se

Ledamot: 
Karolina Bozovic

Suppleant: 
Anna Lindström

Revisorer:
Marie Karlsson & Susanne Borssén

Ersättare:
Anna Eriksson

Valberedning:
Camilla Andersson (sammankallande)
Grimåsvägen 85
442 90 Kungälv
070-822 35 09
c.a.andersson@icloud.com

Helena Erikssson

 

Bankgiro & Org.nr

Bankgiro 5917-8111

Organisationsnummer: 855900-5338

Stadgar
§  1  Ändamål /Verksamhetsområde   ASVH Väst är en ideell förening med ändamål att främja kvalitativ avel, uppfödning av varmblod. I verksamheten ingår att genomföra 3-årstest att genomföra fölvisning samt premiering av ston att genomföra Kvalitetsbedömning att bedriva kursverksamhet att bedriva annan verksamhet som är förenlig med verksamheten ASVH Väst skall verka i Västra Götaland

§  2  Medlemskap och medlemsavgifter Medlemskap beviljas av föreningens styrelse. Detta skall beviljas uppfödare och andra enskilda personer som är intresserade av hästavel. Även juridiska personer med verksamhet inom de områden som ASVH Väst främjar kan erhålla medlemskap. Olika medlemskap och medlemsavgifter kan förekomma. Det åligger ordinarie föreningsstämma att årligen fastställa medlemsavgiften. Enskild medlem som förtjänstfullt har verkat för föreningens bästa kan efter förslag från styrelsen genom beslut vid ordinarie föreningsstämma utses till hedersmedlem

§  3  Om anslutning till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen Föreningen kan anslutas till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH).

§  4  Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före mars månads utgång på dag som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen beslutar därom eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Om föreningen är ansluten till ASVH, ska föreningsstämma vidare hållas när ASVH:s styrelse eller fullmäktige så begär för behandling av uppgivet ärende. Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen genom brev eller e-post till medlemmarna tidigast sex och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och tidigast sex och senast två veckor före extra föreningsstämma. Föreningsstämma ska hållas på ort där styrelsen har sitt säte. Varje medlem i föreningen har en röst. Medlem i föreningen får utöva sin rätt vid föreningsstämma genom annan medlem med skriftlig dagtecknad fullmakt. Medlem i föreningen får med stöd av fullmakt företräda högst en annan medlem. Vid ordinarie stämma har de medlemmar rösträtt som erlagt föregående års medlemsavgift. Medlem i klubben kan avge motion inför ordinarie stämma. Den skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Vid föreningsstämma får beslut fattas endast i frågor som har upptagits i kallelsen. Föreningsstämman ska öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen därtill har utsett. Ordförande vid föreningsstämman ska utses av föreningsstämman. Denne behöver ej vara medlem i klubben. Omröstning vid föreningsstämma ska ske öppet, om inte annat beslutas av stämman. Val ska dock ske genom sluten omröstning, om enskild medlem så begär. Vid lika röstetal ska stämmoordföranden ha utslagsröst. Vid val ska vid lika röstetal frågan dock avgöras genom lottning. Vid föreningsstämma ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden och av därtill utsedda justeringspersoner. Om föreningen är ansluten till ASVH, ska protokollet på ASVH:s begäran tillställas ASVH.

§  5  Ordinarie föreningsstämma Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid stämman.
 3. Val av justeringspersoner.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av kallelse till stämman.
 6. Godkännande av dagordning för stämman.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
 10. Beslut avseende föreningens vinst eller förlust.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för föregående räkenskapsår.
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer och ersättare
 14. Val av ledamöter i valberedningen
 15. Beslut om arvode och/eller annan ersättning till styrelseledamöter och andra representanter för BDV.
 16. Fråga om anslutning till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH)
 17. I förekommande fall, val av ledamöter och suppleanter av ASVH:s fullmäktige.
 18. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 19. I förekommande fall, behandling av ärende som ASVH:s styrelse eller fullmäktige hänskjutit till stämman.
 20. Övriga frågor

§  6  Styrelsen Styrelsen ska ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen ska ha sitt säte i Uddevalla kommun. Styrelsen ska bestå av lägst 5och högst 8 ledamöter. Styrelsen utser inom sig en ordförande samt vice ordförande och kassaförvaltare. Sekreterare kan utses utom styrelsen. Ledamöter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Avgår ledamot under första året av sin mandatperiod, väljs vid kommande ordinarie föreningsstämma ny ledamot för återstoden av dennes mandatperiod så kallat fyllnadsval.   §  7  Styrelsesammanträden Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av antalet ledamöter så begär. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut ska fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst. Är styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet får ordföranden besluta ensam. Sådant beslut ska omgående anmälas till övriga styrelseledamöter. Vid styrelsemöte ska föras protokoll som, om föreningen är ansluten till ASVH, på ASVH:s begäran ska tillställas ASVH.

§  8  Firmateckning Föreningens firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer styrelsen bestämmer.   §  9  Revisorer För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska på ordinarie föreningsstämma för en period av ett år väljas två revisor/-er med en ersättare. Räkenskaperna skall vara tillgängliga för granskning av revisorerna senast den 31 januari, varefter revisorerna senast den 15 februari avger berättelse. Revisorerna skall i övrigt för granskning när som helst äga tillgång till föreningens kassa, värdehandlingar och protokoll.

§  10  Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§  11  Medlemsregister   Föreningen ska svara för att register förs över dess medlemmar. Av medlemsregistret ska uppgift om medlemmarnas postadress och e-postadress samt födelseår framgå. Om föreningen är ansluten till ASVH, ska föreningen tillhandahålla ASVH uppgifterna i sitt medlemsregister och utan dröjsmål informera ASVH om ändringar av dessa.

§  12  Utträde och uteslutning Medlem kan genom anmälan till föreningens styrelse utträda ur föreningen. Medlem som bryter mot föreningens stadgar, som inte följer föreningens eller dess styrelses beslut eller som på annat sätt motverkar dess ändamål eller intressen, kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§  13  Meddelanden Meddelanden som ska skickas till föreningens medlemmar ska skickas via brev eller e-post.

§  14  Ändring av stadgar Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om det sker genom enhälligt beslut vid en föreningsstämma eller genom likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, med minst två månaders mellanrum, varvid beslutet vid det sista av dessa stämmor ska ha biträtts av minst två tredjedelar av de vid stämman röstberättigade. Om föreningen är ansluten till ASVH, ska beslutad stadgeändring dessutom godkännas av ASVH:s styrelse för att bli gällande.

§  15   Upplösning För upplösning av klubben fordras beslut från två på varandra följande föreningsstämmor varav den andra får avhållas tidigast sex månader efter den första.

§  16  Upplösning av föreningen Föreningsstämman kan besluta om att upplösa föreningen. Ett sådant beslut ska fattas i samma ordning som ett beslut om ändring av dessa stadgar enligt § 14 första stycket ovan.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för år 2018

Styrelseledamöter
Ordförande
Harald Prince

Sekreterare
Erica Borssén Berglund
Ledamot

Lena Borssén
Ledamot

Britt-Inger Ivarsson
Ledamot

Ulrika Jussila
Ledamot

Maria Gille

Ledamot
Felicia Nolåker

Ledamot
Jasmine Johansson

Suppleant: Sopheia Kullgren

Revisorer
Ordinarie: Marie Karlsson
Susanne Borssén

Valberedning
Sammankallande: Camilla Andersson
Helena Eriksson
Jessica Nordin

Ekonomi
Håbolś Bokföringsbyrå – Pia Axelsso

Styrelsemöte
SWB Väst har under året 2018 haft 4 protokollförda möten samt konversation
via mail.

Medlemsantal
SWB Väst hade 274 medlemmar under året.

Arrangemang under 2018
Unghästtest
Under helgen den 19-20/5 genomfördes vårt Unghästtest. Bedömningen ägde
rum på Clarebergs ridklubb. Under denna helg visades 39 hästar. Domare dessa
dagar var Jan-Ove Olsson (exteriör), Harald Jönsson (löshoppning) samt Ruth
Börjesson (ridprov).
Det delades ut 6 diplom som dressyrtalang samt 11 diplom som hopptalang.
Högst bedömda dressyr- och hopptalang blev Du Coeur e. Dimaggio med 50 p
och 83,3 % (8,5-8-7,5-9-8;5-8,5) som dressyrtalang och fina 50,5 p och 84,2 %
(8,5-8-7,5-8,5-9-9) som hopptalang. Grattis till ägare och uppfödare!

Fölbedömning
Sedan ett par år tillbaka har vi i föreningen haft ambitionen att hålla en
“ambulerande” fölbedömning, detta för att bl a korta av resan för fölen och
deras ägare. Årets föl domare var Karl-Henrik Heimdahl, och dem 2 platserna vi
höll visningarna på Ale-Jennylunds RK i Bohus samt hemma hos familjen
Sörensen i Ljungskile.
Vi hade glädjen att besikta totalt 31 föl och 3 ston, först visades 12st föl på
Jennylund, under mycket välordnade former, där fick vi 3 föl över 80%.
Därefter lunch i Ljungskile hos familjen Sörensen där 19 föl skulle visas. Bland
hoppfölen så erhöll 3 föl högre än 80% där bla stofölet Cascada JL erhöll dagens
bästa procent bland hoppfölen, 88,3% ! Bland gångartsfölen fick 2 st över 80 %
och ett föl, Halo Von Sassen fick dagens högsta procent 89,3%.
Vi är glada att uppfödarna tar detta tillfället i akt att visa sina föl i det fina
skicket som all förberedelserna kräver, och vi hoppas på fortsatt engagemang
inför 2019 bland våra medlemmar och uppfödare.

SWB Väst styrelse tackar än en gång alla inblandade som gjorde detta event
möjlig, framför allt domarna och inte minst ägarna till anläggningarna för deras
engagemang och gästfrihet mot föreningen.

Löshoppning
Under vår och höst 2018 har vi erbjudit våra medlemmar löshoppningstillfällen
som förberedelse inför unghästtest. Tord Börjesson på Ale-Jennylunds
anläggning samt Anna Wessman Karlsson på Equidal, Mellerud.

Övrig information
Styrelsen för SWB Väst har under året haft representanter vid SWB’s
årsstämma samt ordförandekonferens. Föreningen har också haft
representanter vid bedömningsledarträff på Smedstads ridsportcenter.
Föreningen har skapat en ny hemsida under moderföreningen SWB.
Vi vill härmed tacka alla medlemmar och funktionärer som bidrar till en aktiv
förening – TACK!

Styrelsen för SWB Väst